Internebegeleiding

Soms geven het gedrag of prestaties van een leerling aanleiding om extra  begeleiding in te zetten. Dat gebeurt regelmatig: zo’n 1 op de 5 kinderen heeft tijdens de basisschoolperiode kortere of langere tijd extra aandacht nodig. Op De Vliermeent krijgen deze kinderen extra hulp. Als ouder wordt u hierover vooraf geïnformeerd. De voortgang van deze extra hulp wordt besproken in de interne zorgcommissie, bestaande uit de Intern Begeleider, onderwijsassistenten en de begeleider van het HCO, zo nodig aangevuld met de schoolmaatschappelijk werker en/of de schoolarts.

Meten is weten

Om een beter inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van ‘onze’ leerlingen neemt De Vliermeent deel aan een groepsgewijs screeningsonderzoek in groep 3. Dit Derde groepsonderzoek (DGO) wordt elk jaar in januari afgenomen door een expert van het HCO.

De resultaten van het DGO worden door de onderwijsadviseur besproken met de school. Tijdens de bespreking wordt op groepsniveau bekeken hoe de leerkracht aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle individuele leerlingen tegemoet kan komen. De resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen worden naast de uitslagen van het DGO gelegd. Zo wordt duidelijk of de prestaties van leerlingen op school laten zien wat er op basis van de DGO-scores van de leerlingen verwacht zou mogen worden.

Vanaf groep 6 nemen we de Cito rekenen af, in groep 7 komt daar bovendien de Cito begrijpend lezen op eigen niveau bij.

Een jaar doubleren of aangepaste taken

In sommige gevallen komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Dan nemen we in overleg met de ouders het besluit om een leerjaar over te doen. Doel van het zittenblijven is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken.

Of aangepaste taken maken
Ook komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Het haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO)
Zandvoortselaan 146 2554 EM Den Haag tel. 070 448 28 28

Intern begeleiders

Mevr. S. Mans, zij begeleidt alle kleutergroepen en de groepen 3B tot en met 8B
Aanwezig: oneven weken ma t/m do, even weken di t/m do
E-mailadres: smans@scoh.nl

 

Mevr. G. Rutgrink, zij begeleidt de groepen 3A tot en met 8A
Aanwezig: ma (oneven weken) en di
E-mailadres: grutgrink@scoh.nl

crossmenu