Sociale veiligheid

Onze school wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten is onacceptabel gedrag. Wanneer we merken dat een leerling zich aan dergelijk of ander agressief gedrag schuldig maakt zullen we dit aan de ouders melden. Wij vinden het belangrijk een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Daarom beschikt de school over een pestprotocol. Een pestprotocol is een handelingsplan voor de school. Hierin is vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van pesten: Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, en wat is de volgende stap. Het pestprotocol ligt ter inzage op school.

Ook zetten de leerlingen uit alle groepen aan het begin van ieder schooljaar afspraken op papier hoe de kinderen denken het komend schooljaar het pesten te gaan voorkomen en, als het dan toch gebeurt, hoe ze gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Vanuit onder meer de lessen van De Vreedzame School leren de kinderen conflicten samen op te lossen.

Mocht het voorkomen dat er toch wordt gepest dan kunt u hierover contact opnemen met onze intern begeleiders. Zij treden voor onze school op als aanspreekpunt in het kader van pesten.

crossmenu