Ziekmelden 

Wilt u bij ziekte van uw kind, dit voor 08.45 uur doorgeven?

Vanaf maandag 7 maart 2022 dient u dit te doen  via Parro.
Wanneer u uw kind absent meldt, krijgt u de keus uit een viertal redenen:
• Ziekmelding: U kunt aangeven wat er met uw kind aan de hand is.
• Bezoek dokter: Hierbij geeft u een eindtijd aan.
• Bezoek tandarts: Hierbij geeft u een eindtijd aan.
• Externe begeleiding: Hierbij geeft u een eindtijd aan.

De leerkrachten zetten Parro in de ochtend open en zien zo in één oogopslag wie er wanneer afwezig is en om welke reden.

Zodra uw kind beter is, wordt bekeken welke leerstof ingehaald moet worden. Als de ziekte langer duurt dan enkele dagen, wordt voor huiswerk gezorgd.

Als uw kind ziek wordt onder schooltijd neemt de school contact op met de ouders. Is onze conclusie dat het niet verantwoord is uw kind op school te houden (bijv. omdat het koorts heeft) dan verwachten we van ouders dat ze hun kind komen ophalen.

 

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet mogelijk. Er zijn situaties waarin leerlingen wél verlof mogen opnemen. Maximaal 10 dagen
per schooljaar. Ouders kunnen hiervoor alleen bij de schooldirecteur schriftelijk een aanvraag indienen. Uiteraard moet de ouder het belang van dit verlof kunnen
aantonen. Er zijn wettelijke richtlijnen voor het toekennen van dit verlof. Een aanvraag voor verlof voor een langere periode dan 10 dagen schooldagen moet rechtstreeks bij de afdeling Leerplicht ingediend worden.
Hieronder staat voor welke situaties u verlof kunt aanvragen.

1. Verlofaanvraag vanwege gewichtige omstandigheden
2. Bijzondere feestdagen
3. Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders
4. Sabbatical verlof.

De landelijke regels voor het toekennen van dit verlof staan in de leerplichtwet. Alle schooldirecteuren interpreteren deze regels op dezelfde wijze.

De verlofaanvraag moet vooraf bij de schooldirecteur worden ingeleverd door middel van het formulier ‘Verzoek vrijstelling schoolbezoek’. Dit formulier kunt u  hier downloaden.

Zowel de schooldirecteur als de leerplichtambtenaar behandelen en
bestuderen de aanvraag zorgvuldig.

crossmenu